Aditivi za poboljšanje reoloških svojstava mazivih ulja

INA Viskokril 100 NP

INA Viskokril 100 NP je viskozni koncentrat nedisperzantnog polialkilmetakrilata (PMA). Koristi se kao aditiv za povećanje indeksa viskoznosti, sniženje tecišta i poboljšanje niskotemperaturnih svojstava jednogradnih i višegradnih motornih ulja, kao i kod ulja za prijenosnike i industrijskih ulja.

INA Viskokril 101

INA Viskokril 101 je viskozni koncentrat nedisperzantnog polialkilmetakrilata (PAMA), a koristi se kao dodatak mazivim uljima za: poboljšanje niskotemperaturnih svojstava sniženjem tecišta - Pour Point Depresant (PPD) povećanje (poboljšanje) indeksa viskoznosti - Viscosity Index Improver (VII)

INA Viskokril 200

INA Viskokril 200 je viskozni koncentrat nedisperzantnog olefin kopolimera (OCP) uz dodatak aditiva za poboljšavanje tecišta. Koristi se kao aditiv za povećanje indeksa viskoznosti i sniženje tecišta mazivih ulja, a posebno se preporuča za motorna ulja.

Aditivi za poboljšanje reoloških svojstava plinskog kondenzata i niskoparafinske nafte

INA Viskokril APK 100

INA Viskokril APK 100 je aditiv za poboljšanje reoloških svojstava plinskog kondenzata i niskoparafinske nafte. Aditiv je polimerni ester topljiv u nafti i standardnim organskim otapalima. Nije topiv u metanolu i dolazi do taloženja polimera. Vrlo je djelotvoran u spriječavanju nastajanja nakupina parafina i njihovom taloženju pri nižim temperaturama.

Aditivi za naftu

INA Deemulgator za teške nafte

INA Deemulgator za teške nafte je multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte. Posjeduje vrlo dobra kompatibilna svojstva sa depresantom stiništa, te ostalim fluidima koji se koriste u kiselim obradama i pri hidrauličkom razdiranju stijena vapnenaca i pješčenjaka.

INA Deemulgator za lake nafte

INA Deemulgator za teške nafte je multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte. Posjeduje vrlo dobra kompatibilna svojstva sa depresantom stiništa, te ostalim fluidima koji se koriste u kiselim obradama i pri hidrauličkom razdiranju stijena vapnenaca i pješčenjaka.

INA Depresant stiništa nafte

INA Depresant stiništa nafte je aditiv za poboljšanje reoloških svojstava nafte, topljiv u nafti i standardnim organskim otapalima. Vrlo je djelotvoran u sprečavanju nastajanja nakupina parafina i njihovom taloženju pri nižim temperaturama.